Obchodné podmienky

Tieto všeobecné podmienky platia pre realizáciu zasielanie finančných darov športovému klubu VK Nové Mesto nad Váhom na e-shope www.vknm-fanshop.sk  (ďalej e-shop). Účelom týchto podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti prijímateľa daru VK Nové Mesto nad Váhom na jednej strane, darcov na druhej strane.
Prevádzkovateľom e-shopu www.vknm-fanshop.sk je:

noGrey s.r.o.
Považská 1706/35
911 01 Trenčín
IČO: 45325456
DIČ: 2022940843
IČ DPH: SK2022940843

Darcom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla pomôcť svojmu športovému klubu prekonať ťažké obdobie počas koronakrízy formou daru prostredníctvom e-shopu zakúpením virtuálnej e-vstupenky.

E-shopom sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje prevádzkovateľ darcom a príjemcom daru služby. E-shop je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle www.vknm-fanshop.sk.

Platobný systém využívaný na realizovanie daru je platobná brána spoločnosti 24-pay a platby sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami tejto spoločnosti (https://www.24-pay.sk/uploads/24-pay_VOP2.pdf )

Príjemca daru je športový klub VK Nové Mesto nad Váhom organizácia, ktorá sa vzhľadom na pozastavené súťaže v dôsledku Covid 19 a opatrení krízového štábu SR dostala do zložitej finančnej situácie, kedy nemôže vykonávať svoju bežnú činnosť. Preto sa rozhodla požiadať svojich fanúšikov/priateľov/podporovateľov o pomoc a príspevok na činnosť klubu formou daru.
Účelom E-shopu je vytvoriť platformu pre športový klub, prostredníctvom ktorej môžu jednoduchým spôsobom požiadať o pomoc svojich fanúšikov a tí môžu jednoduchým spôsobom, kúpou virtuálnej vstupenky (finančným darom) pomôcť svojmu športovému klubu financovať jeho činnosť. Na podstránke klubu je jednoduchý eshop, kde si darca bude môcť zakúpiť virtuálnu vstupenku. Ceny virtuálnych vstupeniek (výška daru) si určuje športový klub (príjemca daru) individuálne.  Platba prebieha platobnou kartou alebo internetovým bankovníctvom prostredníctvom platobného systému na účet platobnej brány športového klubu (príjemcu daru).

Darovacia zmluva
Po nákupe virtuálnej vstupenky a jej zaplatení portál automaticky zašle každému darcovi Darovaciu zmluvu (E-vstupenku). Tá je vygenerovaná na základe údajov uvedených darcom a záväznou sa stáva uskutočnením platby za virtuálnu vstupenku. Takto odoslaná zmluva je pokladaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Ochrana osobných údajov
E-shop zhromažďuje osobné údaje darcu výhradne na plnenie svojich záväzkov voči príjemcovi daru (športovému klubu), a to hlavne pri vystavení darovacej zmluvy.  E-shop zodpovedá za to, že osobné údaje darcu nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Portál zhromažďuje osobné údaje darcu v tomto rozsahu:

  • ak je darcom fyzická osoba, oznámi portálu meno, priezvisko, e-mailovú adresu a adresu trvalého pobytu
  • ak je darcom právnická osoba alebo živnostník, oznámi portálu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ a e-mailovú adresu.

Darca prehlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby portál spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti portálu a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Darca udeľuje portálu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže darca odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania portálu a údaje budú následne vymazané.
Darca týmto dáva súhlas na zverejnenie časti osobných údajov prostredníctvom webového sídla, profilov na sociálnych sieťach príjemcu daru ako poďakovanie za dar. Osobné údaje darcu budú v takom prípade zverejnené v rozsahu meno, priezvisko.